NMN:s inverkan på vikten genom neuroendokrina signaler

4.8
(347)

Under de senaste åren har nikotinamidmononukleotid (NMN) fått stor uppmärksamhet inom området hälsa och livslängd. Som en föregångare till Nicotinamide Adenine Dinukleotid (NAD+), spelar NMN en avgörande roll i cellulär energimetabolism och har visat potentiella fördelar över ett spektrum av hälsotillstånd.

Ursprungligen studerat för dess implikationer i åldrande och livslängd, sträcker sig NMN inflytande nu till domänen av viktkontroll genom neuroendokrina signaler.

Innehållsförteckning

Introduktion: The Rise of NMN Supplementation

Förstå NMN: A Cellular Perspective

NMN är en naturligt förekommande förening som finns i alla levande celler, avgörande för att upprätthålla cellulär energiproduktion och funktion. Det fungerar som en föregångare till NAD+, ett koenzym som är nödvändigt för många biologiska processer inklusive mitokondriell funktion, DNA-reparation och reglering av genuttryck. Med stigande ålder sjunker NAD+-nivåerna, vilket kan bidra till åldersrelaterad metabolisk nedgång och olika hälsoutmaningar. NMN-tillskott syftar till att öka NAD+-nivåerna, vilket potentiellt stöder cellulär hälsa och motståndskraft.

Jakten på effektiva lösningar för viktkontroll

Inför den eskalerande globala andelen fetma och associerade metabola störningar, finns det en växande efterfrågan på effektiva och hållbara viktkontrollstrategier. Traditionella tillvägagångssätt fokuserar ofta på kalorirestriktioner, träningsregimer och farmaceutiska interventioner. Emellertid tyder ny forskning på att inriktning på cellulär metabolism, såsom genom NMN-tillskott, skulle kunna erbjuda nya vägar för att stödja viktminskningsinsatser.

NMN och neuroendokrina signaler: ett nytt perspektiv

Medan den primära rollen för NMN traditionellt har kopplats till cellulär metabolism, har nya studier börjat utforska dess inverkan på neuroendokrina signaler som reglerar aptit, metabolism och energiförbrukning. Neuroendokrina signaler involverar ett komplext samspel av hormoner och nervbanor som styr hunger, mättnad och den totala ämnesomsättningen. Att förstå hur NMN kan modulera dessa signaler erbjuder en lovande väg för att undersöka dess potentiella roll i viktkontroll.

Förstå NMN och dess verkningsmekanism

Vad är NMN?

NMN, eller Nikotinamid Mononukleotid, är en naturligt förekommande förening som finns i våra celler. Det tillhör nukleotidfamiljen och spelar en avgörande roll i cellulär energimetabolism. NMN är en föregångare till NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide), som är ett koenzym som finns i alla levande celler och är väsentligt för olika biologiska processer.

NAD+s roll i cellulär funktion

NAD+ fungerar som ett nyckelkoenzym i cellulär energiproduktion, särskilt i mitokondrierna där det underlättar omvandlingen av näringsämnen till energi. Utöver sin roll i energimetabolism är NAD+ involverad i DNA-reparation, upprätthållande av genomisk stabilitet och reglering av cellulära processer som genuttryck och cellöverlevnad.

Hur NMN ökar NAD+-nivåerna

Som en föregångare till NAD+ spelar NMN en avgörande roll för att upprätthålla tillräckliga nivåer av NAD+ i celler. NAD+-nivåer sjunker med åldern, vilket har kopplats till olika åldersrelaterade tillstånd inklusive metabolisk dysfunktion, neurodegenerativa sjukdomar och försämrad cellulär funktion. Genom att komplettera med NMN kan celler kringgå några av begränsningarna i NAD+ syntesvägar, och därigenom potentiellt stödja övergripande cellulär hälsa och funktion.

Absorption och biotillgänglighet

NMN kan absorberas genom mag-tarmkanalen och går lätt in i celler där det omvandlas till NAD+. Studier har visat att NMN-tillskott kan öka NAD+-nivåerna i olika vävnader inklusive skelettmuskulatur, lever och hjärna, vilket indikerar dess förmåga att utöva systemiska effekter bortom lokaliserad cellmetabolism.

Regulatoriska överväganden

Medan NMN visar lovande i prekliniska studier och initiala kliniska prövningar, är det viktigt att notera att det regulatoriska landskapet kring NMN-tillskott utvecklas. Säkerheten och effekten av NMN-tillskott hos människor undersöks fortfarande genom pågående forskning och kliniska prövningar. Som med alla kosttillskott är det tillrådligt att konsultera sjukvårdspersonal innan du påbörjar NMN-tillskott, särskilt för individer med redan existerande medicinska tillstånd eller de som tar mediciner.

NMN representerar en lovande väg inom cellulär hälsa och livslängd. Genom att stödja NAD+-nivåer har NMN-tillskott potential att förbättra cellulär energimetabolism, förbättra den övergripande cellulära funktionen och potentiellt mildra åldersrelaterad nedgång i metabol hälsa. Fortsatta forskningsinsatser är väsentliga för att till fullo förstå de långsiktiga fördelarna och riskerna som är förknippade med NMN-tillskott, särskilt i samband med viktkontroll och metabola störningar.

Neuroendokrina signaler och viktreglering

Neuroendokrina signalers roll

Neuroendokrina signaler omfattar ett sofistikerat nätverk av hormonella och neurala vägar som reglerar aptit, ämnesomsättning och energibalans. Dessa signaler spelar en avgörande roll för att upprätthålla homeostas i kroppen, för att säkerställa adekvat energiintag och utgifter för att stödja fysiologiska funktioner och övergripande hälsa.

Nyckelhormoner i neuroendokrina reglering

Flera hormoner är centrala i den neuroendokrina regleringen av vikt:

 • Lettin: Leptin produceras av fettvävnad och signalerar mättnad till hjärnan, vilket minskar aptiten och ökar energiförbrukningen.
 • Ghrelin: Utsöndras av magen, ghrelin stimulerar aptiten och främjar matintaget.
 • Insulin: Insulinet produceras av bukspottkörteln och reglerar glukosmetabolismen och påverkar fettlagringen.

Aptitkontroll och metabolisk hastighet

Neuroendokrina signaler modulerar aptitkontroll och metabolisk hastighet genom invecklade återkopplingsmekanismer:

 • Aptitkontroll: Leptin och ghrelin verkar i opposition för att reglera känslor av hunger och mättnad. Leptinnivåerna stiger med ökad fetthalt, vilket signalerar fullhet till hjärnan och minskar matintaget. Omvänt ökar ghrelinnivåerna under fasta, vilket stimulerar aptiten och främjar matintaget.
 • Ämnesomsättning: Hormoner som insulin påverkar ämnesomsättningen genom att reglera glukosupptag och användning i celler. Insulinresistens, ofta förknippad med fetma, kan störa metabolisk homeostas, vilket leder till viktökning och metabolisk dysfunktion.

Dysreglering och fetma

Obalanser i neuroendokrina signaler kan bidra till fetma och metabola störningar:

 • Leptinresistens: Hos överviktiga individer kan höga nivåer av leptin leda till leptinresistens, där hjärnan blir mindre känslig för sina mättnadssignaler, vilket vidmakthåller överätande och viktökning.
 • Ghrelin obalans: Förhöjda ghrelinnivåer eller ökad känslighet för ghrelin kan öka aptiten och bidra till överdrivet kaloriintag.
 • Insulindysfunktion: Insulinresistens försämrar glukosregleringen och främjar fettlagring, vilket förvärrar viktökning och metabolt syndrom.

Samspel med NMN: Potentiella mekanismer

Nyligen genomförda studier tyder på att NMN kan påverka neuroendokrina signaler relaterade till viktreglering:

 • Leptinkänslighet: NMN-tillskott har visat sig öka leptinkänsligheten i djurmodeller, vilket potentiellt förbättrar hjärnans svar på mättnadssignaler och främjar minskat matintag.
 • Ghrelinmodulering: Preliminär forskning indikerar att NMN kan påverka ghrelinutsöndring eller receptorkänslighet, vilket kan påverka aptitkontroll och reglering av födointag.
 • Insulinkänslighet: Genom att öka NAD+-nivåerna kan NMN förbättra insulinkänsligheten och glukosmetabolismen, vilket tar itu med en av de underliggande faktorerna i metabola störningar associerade med fetma.

Att förstå det invecklade samspelet mellan neuroendokrina signaler och viktreglering är avgörande för att utveckla effektiva strategier för att bekämpa fetma och främja metabol hälsa. NMN:s potential att modulera dessa signaler öppnar nya vägar för att utforska dess roll för att stödja hälsosam viktkontroll. Ytterligare forskning behövs för att klargöra de specifika mekanismer genom vilka NMN påverkar neuroendokrina vägar och för att validera dess effektivitet som ett terapeutiskt verktyg för att bekämpa fetma och relaterade metabola tillstånd.

Inverkan av NMN på neuroendokrina signaler

Forskningsresultat om NMN och neuroendokrina vägar

Nyligen genomförda studier har börjat undersöka hur NMN-tillskott interagerar med neuroendokrina signaler involverade i viktreglering:

Modulering av leptinkänslighet

NMN har visat lovande för att förbättra leptinkänsligheten i olika prekliniska studier:

 • Djurstudier: Forskning på djurmodeller indikerar att NMN-tillskott kan förbättra hjärnans känslighet för leptin, hormonet som signalerar mättnad. Denna förbättrade känslighet kan potentiellt hjälpa till att reglera aptiten och minska matintaget.
 • Mekanismer: NMN:s förmåga att förbättra cellulär energimetabolism genom ökade NAD+-nivåer kan spela en roll för att förbättra leptinsignalvägar inom hypotalamus, hjärnregionen som är avgörande för aptitreglering.

Inflytande på Ghrelins produktion och funktion

Inledande undersökningar tyder på att NMN-tillskott kan påverka ghrelinutsöndring och funktion:

 • Preliminära resultat: Medan specifika mekanismer fortfarande studeras, indikerar tidig forskning att NMN potentiellt skulle kunna modulera ghrelinnivåer eller förändra receptorkänsligheten. Denna modulering kan bidra till aptitkontroll och reglering av födointag.
 • Kliniska implikationer: Att förstå NMN:s effekt på ghrelinvägar kan leda till insikter om dess roll i aptitreglering och viktkontrollstrategier.

Effekter på insulinkänslighet och ämnesomsättning

NMN:s roll för att höja NAD+-nivåerna har implikationer för insulinkänslighet och metabolisk hastighet:

 • Metabolisk funktion: NAD+ är avgörande för mitokondriell funktion och energiomsättning. Genom att stödja NAD+-nivåer kan NMN-tillskott öka insulinkänsligheten, vilket underlättar bättre glukosupptag och utnyttjande av celler.
 • Potentiella fördelar: Förbättrad insulinkänslighet hjälper inte bara till med glukosreglering utan främjar också metabol flexibilitet, vilket kan bidra till viktkontroll och minska risken för metabola störningar i samband med fetma.

Människostudier och kliniska prövningar

Medan mycket av forskningen om NMN och neuroendokrina signaler har utförts i djurmodeller, dyker mänskliga studier fram:

 • Kliniska tester: Pågående kliniska prövningar utvärderar effekterna av NMN-tillskott på metaboliska hälsoparametrar, inklusive insulinkänslighet och aptitreglering.
 • Bevisinsamling: Dessa studier syftar till att tillhandahålla robusta bevis angående NMN:s inverkan på neuroendokrina vägar hos människor, vilket ger insikter om dess potentiella terapeutiska fördelar för viktkontroll och metabola störningar.

Överväganden och framtida riktningar

När forskningen fortskrider kräver flera överväganden uppmärksamhet:

 • Säkerhet: Säkerhetsprofiler för NMN-tillskott hos människor behöver undersökas ytterligare, särskilt när det gäller långvarig användning och potentiella interaktioner med befintliga mediciner.
 • Effektivitet: Att klargöra de specifika mekanismerna genom vilka NMN påverkar neuroendokrina signaler kommer att vara avgörande för att optimera dess terapeutiska potential vid viktkontroll.
 • Integration: Att integrera NMN-tillskott med befintliga viktminskningsstrategier kan erbjuda synergistiska fördelar, men personliga tillvägagångssätt baserade på individuella hälsoprofiler kommer att vara avgörande.

Den utvecklande forskningen om NMN och dess inverkan på neuroendokrina signaler understryker dess potential som en ny metod för att stödja viktkontroll och metabol hälsa. Genom att påverka vägar relaterade till aptitkontroll, insulinkänslighet och metabolisk hastighet, har NMN-tillskott lovande när det gäller att ta itu med det komplexa samspelet mellan faktorer som bidrar till fetma och relaterade metabola störningar. Fortsatt undersökning genom rigorösa kliniska prövningar kommer att vara avgörande för att validera dessa fynd och belysa NMN:s roll för att förbättra de övergripande hälsoresultaten.

Kliniska studier och bevis

Översikt över kliniska prövningar

Klinisk forskning som utforskar effekterna av NMN-tillskott på viktkontroll och metabol hälsa har gett lovande resultat:

Inverkan på kroppens sammansättning

Studier har undersökt NMN:s inverkan på kroppssammansättning, inklusive fettmassa och mager muskelmassa:

 • Djurstudier: Forskning i djurmodeller tyder på att NMN-tillskott kan minska fettansamlingen och främja muskelmassa. Dessa effekter tillskrivs förbättrad energimetabolism och förbättrad mitokondriell funktion som underlättas av ökade NAD+-nivåer.
 • Människoprövningar: Inledande humanstudier har visat preliminära bevis på NMN:s potential att stödja en hälsosam kroppssammansättning. Dessa försök involverar vanligtvis små urvalsstorlekar och kortsiktiga interventioner, vilket kräver ytterligare utforskning i större, långsiktiga studier.

Effekter på fettmetabolism

NMN:s roll för att förbättra cellulär metabolism kan sträcka sig till fettmetabolism och lipidprofiler:

 • Preklinisk forskning: Djurstudier indikerar att NMN-tillskott kan förbättra lipidmetabolismen, vilket leder till minskade nivåer av cirkulerande lipider som triglycerider och kolesterol. Dessa effekter är förknippade med förbättrad mitokondriell funktion och effektivt energiutnyttjande.
 • Kliniska insikter: Kliniska prövningar pågår för att belysa NMN:s inverkan på lipidprofiler hos människor. Preliminära data tyder på potentiella fördelar i lipidhantering, vilket kan bidra till kardiovaskulär hälsa och metabolisk motståndskraft.

Metaboliska hälsoparametrar

Forskning har utforskat NMN:s effekter på metaboliska hälsoparametrar, inklusive insulinkänslighet och glukosreglering:

 • Insulinkänslighet: NMN-tillskott har visat potential att förbättra insulinkänsligheten i prekliniska modeller. Genom att optimera NAD+-nivåerna stödjer NMN mitokondriell funktion och glukosmetabolism, vilket förbättrar insulinkänsligheten och minskar insulinresistensen.
 • Glukosreglering: Mänskliga studier har visat blandade resultat angående NMN:s effekter på glukosreglering. Medan vissa studier rapporterar förbättringar i fastande blodsockernivåer och insulinsvar, behövs ytterligare undersökningar för att fastställa konsekventa resultat för olika populationer.

Kritisk analys och begränsningar

Trots lovande resultat bör flera begränsningar och utmaningar i NMN-forskningen erkännas:

 • Studera design: Variation i studiemetodik, inklusive skillnader i dosering, varaktighet och deltagares demografi, komplicerar tolkningen av resultaten.
 • Översättning till människor: Medan djurstudier ger värdefulla insikter kräver extrapolering av fynd till människor noggrant övervägande på grund av fysiologiska skillnader och potentiella artspecifika svar.
 • Långsiktiga effekter: Långsiktig säkerhet och effekt av NMN-tillskott, särskilt i samband med uthållig viktkontroll och metabola hälsofördelar, kräver fortsatt undersökning genom utökade kliniska prövningar.

Framtida riktningar och forskningsmöjligheter

Framtida forskningssträvanden syftar till att ta itu med nuvarande luckor och utöka förståelsen för NMN:s roll i metabol hälsa:

 • Storskaliga försök: Robusta kliniska prövningar med olika populationer är avgörande för att validera NMN:s effektivitet och säkerhet för att främja hållbar viktkontroll och metabolisk motståndskraft.
 • Mekanistiska studier: Att ytterligare belysa de underliggande mekanismerna genom vilka NMN påverkar metabola vägar och neuroendokrina signaler kommer att förbättra riktade terapeutiska strategier.
 • Personliga tillvägagångssätt: Att skräddarsy NMN-tillskott baserat på individuella hälsoprofiler och genetiska faktorer kan optimera resultaten och underlätta personliga insatser för fetma och metabola störningar.

Det utvecklande landskapet för NMN-forskning understryker dess potential som en lovande tilläggsterapi för att ta itu med fetma och förbättra metabol hälsa. Även om preliminära bevis stöder NMN:s roll för att förbättra kroppssammansättning, fettmetabolism och metabola parametrar, är fortsatt undersökning väsentlig för att validera dessa fynd och integrera NMN i omfattande viktkontrollstrategier. Genom att utnyttja kliniska insikter och främja mekanistisk förståelse håller NMN ett löfte som ett transformativt tillvägagångssätt i strävan efter hållbara hälsoresultat.

Fördelar med NMN-tillägg för viktminskning

Förbättrad cellmetabolism

NMN-tillskott stöder cellulär metabolism genom ökade NAD+-nivåer:

 • Mitokondriell funktion: NAD+ är avgörande för mitokondriell funktion, vilket underlättar effektiv energiproduktion och metabolism av näringsämnen. Genom att öka NAD+-nivåerna förbättrar NMN mitokondriell effektivitet, vilket potentiellt främjar ökad energiförbrukning och metabolisk hastighet.
 • Fettanvändning: Förbättrad cellmetabolism som stöds av NMN kan förbättra kroppens förmåga att använda fett för energi, och därigenom bidra till minskad fettansamling och förbättrad kroppssammansättning.

Reglering av aptit och mättnad

NMN:s inverkan på neuroendokrina signaler kan hjälpa till med aptitreglering:

 • Leptinkänslighet: Genom att förbättra leptinkänsligheten kan NMN-tillskott främja mättnadskänslor och minska cravings, stödja efterlevnad av kaloribegränsade dieter och hälsosamma matvanor.
 • Ghrelinmodulering: Preliminära bevis tyder på att NMN kan påverka ghrelinutsöndring eller receptorkänslighet, potentiellt dämpa aptiten och främja kontrollerat matintag.

Potential för fettförlust och mager muskelbevarande

NMN har varit inblandad i att främja fettförlust samtidigt som muskelmassan bevaras:

 • Kroppssammansättning: Djurstudier indikerar att NMN-tillskott kan minska fettmassan och förbättra muskelmassan. Dessa effekter tillskrivs förbättrad energimetabolism och mitokondriell funktion som underlättas av ökad tillgänglighet av NAD+.
 • Människostudier: Inledande försök på människor tyder på att NMN kan stödja en hälsosam kroppssammansättning genom att positivt påverka fettfördelningen och bevara muskelmassa, även om större studier behövs för att bekräfta dessa resultat.

Metaboliska hälsofördelar

NMN-tillskott kan erbjuda metabola hälsofördelar som stöder viktkontroll:

 • Insulinkänslighet: Genom att förbättra insulinkänsligheten hjälper NMN till att reglera blodsockernivåerna och minskar risken för insulinresistens, en nyckelfaktor vid metabola störningar och viktökning.
 • Lipidmetabolism: NMN:s roll för att förbättra lipidmetabolismen kan bidra till förbättrade kolesterolnivåer och minskade triglycerider, vilket stöder kardiovaskulär hälsa och metabolisk motståndskraft.

Synergistiska effekter med livsstilsinterventioner

NMN-tillskott kan komplettera traditionella viktminskningsstrategier:

 • Kombinerade tillvägagångssätt: Att integrera NMN med balanserad kost och regelbunden motion kan förbättra den totala metaboliska funktionen och förstärka viktminskningsansträngningarna.
 • Långsiktig hållbarhet: Genom att stödja cellulär hälsa och metabolisk motståndskraft kan NMN-tillskott bidra till uthållig viktkontroll och förbättrade långsiktiga hälsoresultat.

Överväganden för användning

Även om det är lovande kräver NMN-tillskott noggrant övervägande:

 • Säkerhet: Långsiktig säkerhet och potentiella biverkningar av NMN-tillskott hos människor kräver ytterligare utredning.
 • Personalisering: Individuella svar på NMN-tillskott kan variera beroende på genetiska faktorer, ålder och underliggande hälsotillstånd. Det är tillrådligt att konsultera med vårdgivare innan NMN-tillskott påbörjas.

NMN-tillskott representerar en ny metod för att stödja viktminskning och metabol hälsa genom dess effekter på cellulär metabolism och neuroendokrina signaler. Genom att förbättra energimetabolismen, reglera aptiten och förbättra metabola parametrar som insulinkänslighet och lipidmetabolism, erbjuder NMN potentiella fördelar för individer som söker effektiva och hållbara viktkontrolllösningar.

Slutsats

Sammanfattning av NMN:s roll i cellulär hälsa och metabolism

Genom hela denna artikel har vi utforskat Nicotinamide Mononucleotid (NMN) som en nyckelspelare i cellulär metabolism och dess potentiella implikationer för viktkontroll. NMN, genom att öka nivåerna av nikotinamidadenindinukleotid (NAD+), stödjer mitokondriell funktion, förbättrar energimetabolismen och påverkar olika metaboliska processer som är avgörande för den allmänna hälsan.

NMN och neuroendokrina signaler: Insikter i viktreglering

En spännande aspekt av NMN-tillskott är dess interaktion med neuroendokrina signaler involverade i aptitreglering och metabolisk hastighet. Studier tyder på att NMN kan förbättra leptinkänsligheten, modulera ghrelinproduktionen och förbättra insulinkänsligheten, vilket potentiellt kan hjälpa till med aptitkontroll, minska matintaget och stödja metabolisk balans.

Klinisk evidens och ny forskning

Ackumuleringen av prekliniska och tidiga kliniska bevis understryker NMN:s lovande roll i viktkontroll. Forskning indikerar att NMN kan bidra till minskningar av fettmassa, förbättringar i kroppssammansättning och förbättringar av metaboliska hälsoparametrar som lipidprofiler och insulinkänslighet. Ytterligare storskaliga kliniska prövningar är dock nödvändiga för att validera dessa fynd och belysa NMN:s långsiktiga effekt och säkerhet.

Praktiska konsekvenser och överväganden

Medan NMN visar potential som ett komplement för att stödja viktminskningsinsatser, förtjänar flera överväganden uppmärksamhet:

 • Säkerhetsprofil: Fortsatt forskning är väsentlig för att fastställa säkerhetsprofilen för NMN-tillskott, särskilt när det gäller långvarig användning och potentiella interaktioner med mediciner.
 • Optimal användning: Att bestämma den optimala dosen, tidpunkten och varaktigheten av NMN-tillskott för att maximera metaboliska fördelar kräver ytterligare undersökning.
 • Integration med livsstil: NMN-tillskott bör komplettera, inte ersätta, hälsosamma livsstilsvanor inklusive balanserad kost och regelbunden fysisk aktivitet.

Framtida riktningar i NMN Research

Det växande området för NMN-forskning erbjuder många möjligheter för ytterligare utforskning:

 • Mekanistiska insikter: Att belysa de specifika mekanismerna genom vilka NMN påverkar cellulär metabolism och neuroendokrina signaler kommer att fördjupa förståelsen och informera riktade terapeutiska tillvägagångssätt.
 • Kliniska applikationer: Expanderande forskning i olika populationer och kliniska miljöer kommer att bredda användbarheten av NMN-tillskott för personliga viktkontrollstrategier.
 • Longitudinella studier: Genomförande av longitudinella studier kommer att ge insikter i de varaktiga effekterna av NMN-tillskott på viktkontrollresultat och övergripande hälsa.

NMN representerar en lovande väg i jakten på effektiva och hållbara lösningar för viktkontroll. Genom att utnyttja sin roll i cellulär metabolism och dess potential att modulera neuroendokrina signaler, erbjuder NMN-tillskott nya insikter och terapeutiska möjligheter. När forskningen fortskrider och bevis ackumuleras har NMN potentialen att revolutionera metoder för att bekämpa fetma och förbättra metabol hälsa, vilket i slutändan förbättrar livskvaliteten för individer över hela världen.

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.8 / 5. Antal röster: 347

Inga röster än så länge! Var den första att betygsätta detta inlägg.

Jerry K

Dr Jerry K är grundare och VD för YourWebDoc.com, en del av ett team på mer än 30 experter. Dr Jerry K är inte läkare men har en examen Doktor i psykologi; han är specialiserad på familjemedicin och produkter för sexuell hälsa. Under de senaste tio åren har Dr. Jerry K skrivit många hälsobloggar och ett antal böcker om kost och sexuell hälsa.