NMN dhe neurotransmetuesit: Ndikimi i trurit në humbjen e peshës

4.9
(400)

Në peizazhin e ndërlikuar të fiziologjisë njerëzore, mononukleotidi i nikotinamidit (NMN) shquhet si një lojtar vendimtar në fushën e prodhimit të energjisë qelizore. Si një derivat i vitaminës B3 (niacin), NMN shërben si një pararendës i nikotinamidit adenine dinukleotidit (NAD+), një koenzimë thelbësore për procese të ndryshme metabolike. Ndërsa roli kryesor i NMN qëndron në forcimin e metabolizmit të energjisë qelizore, hulumtimet në zhvillim sugjerojnë ndikimin e tij të mundshëm në aktivitetin e neurotransmetuesve brenda trurit.

Hyrje në NMN dhe Neurotransmetuesit

Kuptimi i neurotransmetuesve

Neurotransmetuesit janë lajmëtarë kimikë që lehtësojnë komunikimin midis neuroneve, njësitë themelore funksionale të sistemit nervor. Këto molekula transmetojnë sinjale nëpër sinapset, kryqëzimet midis neuroneve, duke lejuar transmetimin e informacionit në të gjithë trurin dhe sistemin nervor. Neurotransmetuesit luajnë një rol kryesor në rregullimin e një morie funksionesh fiziologjike, duke përfshirë disponimin, njohjen, gjumin, oreksin dhe kontrollin motorik.

Ndikimi i neurotransmetuesve në funksionet trupore

Ndikimi i neurotransmetuesve shtrihet shumë përtej kufijve të sistemit nervor, duke ushtruar efekte të thella në funksione të ndryshme trupore. Për shembull, serotonina, e quajtur shpesh si neurotransmetuesi "të ndjeheni mirë", luan një rol kritik në rregullimin e humorit, ciklet gjumë-zgjim dhe kontrollin e oreksit. Dopamina, një tjetër neurotransmetues i njohur, lidhet me kënaqësinë, shpërblimin dhe motivimin. GABA (acidi gama-aminobutirik), nga ana tjetër, është neurotransmetuesi kryesor frenues i trurit, duke nxitur relaksimin dhe reduktimin e stresit.

Kryqëzimi i NMN dhe neurotransmetuesve

Studimet e fundit kanë filluar të sqarojnë ndërveprimin e ndërlikuar midis plotësimit të NMN dhe funksionit të neurotransmetuesit. Ndërsa pjesa më e madhe e fokusit që rrethon NMN është përqendruar në rolin e tij në metabolizmin e energjisë qelizore dhe plakjen, provat e reja sugjerojnë se NMN mund të ushtrojë gjithashtu efekte moduluese në sistemet neurotransmetuese brenda trurit.

Cilat janë mundësitë në lidhje me ndikimin e mundshëm të NMN në aspekte të ndryshme të funksionit të trurit, duke përfshirë rregullimin e humorit, kontrollin e oreksit dhe reagimin ndaj stresit?

Implikimet për menaxhimin e peshës

Duke pasur parasysh rolin integral të neurotransmetuesve në rregullimin e oreksit, humorit dhe stresit, ndërveprimi midis NMN dhe funksionit të neurotransmetuesit ka implikime të rëndësishme për menaxhimin e peshës. Duke modifikuar aktivitetin e neurotransmetuesve, plotësimi i NMN mund të ndikojë potencialisht në faktorët kryesorë të përfshirë në rregullimin e peshës, të tilla si dëshirat për ushqim, sjelljet emocionale të të ngrënit dhe shkallën metabolike. Kuptimi i marrëdhënies së ndërlikuar midis NMN dhe neurotransmetuesve mund të hapë rrugën për qasje inovative për humbjen e peshës dhe optimizimin e përgjithshëm të shëndetit.

Lidhja midis NMN dhe neurotransmetuesve nënvizon natyrën e shumëanshme të metabolizmit qelizor dhe funksionit të trurit. Ndërsa kërkimi në këtë fushë vazhdon të evoluojë, njohuri të mëtejshme në ndërveprimin midis plotësimit të NMN dhe aktivitetit të neurotransmetuesit mund të ofrojnë rrugë premtuese për promovimin e humbjes së peshës dhe mirëqenies së përgjithshme.

Lidhja ndërmjet NMN dhe neurotransmetuesve

Eksplorimi i Kërkimit Shkencor

Kërkimet e fundit shkencore kanë gërmuar në marrëdhënien intriguese midis plotësimit të NMN dhe aktivitetit të neurotransmetuesit. Ndërsa fokusi primar i NMN është rrotulluar tradicionalisht rreth rolit të tij në prodhimin e energjisë qelizore, provat në zhvillim sugjerojnë një ndërlidhje të mundshme midis NMN dhe sistemeve neurotransmetuese brenda trurit. Studimet kanë filluar të hedhin dritë mbi mënyrën se si NMN mund të ndikojë në sintezën, çlirimin dhe metabolizmin e neurotransmetuesve të ndryshëm, duke modifikuar kështu rrugët e sinjalizimit nervor të lidhura me humorin, oreksin dhe ekuilibrin e energjisë.

Ndikimi në nivelet e neurotransmetuesve

Një fushë me interes në këtë fushë kërkimore në rritje është efekti i plotësimit të NMN në nivelet e neurotransmetuesve. Studimet paraprake kanë treguar se NMN mund të rrisë disponueshmërinë e disa neurotransmetuesve, si serotonina dhe dopamina, duke nxitur sintezën e molekulave të tyre pararendëse ose duke lehtësuar lirimin e tyre nga vendet e ruajtjes së neuroneve. Duke modifikuar nivelet e neurotransmetuesve, NMN mund të ushtrojë potencialisht efekte rregullatore në qarqet neuronale të përfshira në rregullimin e oreksit, shpërblimin e ushqimit dhe homeostazën metabolike.

Ndikimi në rregullimin e humorit dhe oreksit

Neurotransmetuesit luajnë një rol kryesor në modulimin e humorit dhe oreksit, dy faktorë të lidhur ngushtë me menaxhimin e peshës. Serotonina, për shembull, dihet se rregullon disponimin dhe nxit ndjenjën e ngopjes, duke frenuar kështu marrjen e tepërt të ushqimit dhe sjelljet emocionale të të ngrënit. Dopamina, nga ana tjetër, është e përfshirë në sistemin e shpërblimit të trurit, duke ndikuar në shpërblimin e ushqimit dhe motivimin. Duke ndikuar në aktivitetin e këtyre neurotransmetuesve, plotësimi i NMN mund të ushtrojë efekte indirekte në disponimin, oreksin dhe në fund të fundit, rezultatet e humbjes së peshës.

Mekanizmat e mundshëm të veprimit

Mekanizmat që qëndrojnë në themel të ndërveprimit midis NMN dhe funksionit të neurotransmetuesit nuk janë kuptuar ende plotësisht. Megjithatë, disa hipoteza janë propozuar për të sqaruar se si NMN mund të modulojë aktivitetin e neurotransmetuesit brenda trurit. Këto përfshijnë efekte të drejtpërdrejta në metabolizmin neuronal dhe rrugët sinjalizuese, si dhe efektet indirekte të ndërmjetësuara përmes rolit të NMN në prodhimin e energjisë qelizore dhe funksionin mitokondrial. Hulumtimet e mëtejshme janë të garantuara për të sqaruar mekanizmat e saktë përmes të cilëve NMN ndikon në sistemet e neurotransmetuesve dhe rëndësinë e tyre për menaxhimin e peshës.

Implikimet klinike

Kuptimi i lidhjes midis NMN dhe neurotransmetuesve ka implikime klinike për menaxhimin e peshës dhe shëndetin metabolik. Duke synuar sistemet e neurotransmetuesve të përfshirë në rregullimin e oreksit, shpërblimin e ushqimit dhe disponimin, plotësimi i NMN mund të ofrojë një qasje të re për të mbështetur përpjekjet e shëndetshme për humbje peshe. Megjithatë, nevojiten prova klinike më të forta për të vërtetuar këto gjetje dhe për të përcaktuar regjimet optimale të dozimit dhe strategjitë terapeutike për shfrytëzimin e përfitimeve të mundshme të NMN në kontekstin e neurokimisë dhe menaxhimit të peshës.

Si përfundim, grupi i kërkimit në zhvillim që eksploron lidhjen midis NMN dhe neurotransmetuesve ofron njohuri emocionuese në ndërveprimin kompleks midis metabolizmit qelizor dhe funksionit të trurit. Duke sqaruar mekanizmat përmes të cilëve NMN ndikon në aktivitetin e neurotransmetuesve, shkencëtarët mund të zbulojnë rrugë të reja për përmirësimin e rezultateve të humbjes së peshës dhe promovimin e shëndetit të përgjithshëm metabolik.

Serotonin dhe menaxhimin e peshës

Roli i Serotoninës

Serotonina, e cilësuar shpesh si neurotransmetuesi “të ndjeheni mirë”, luan një rol kyç në rregullimin e humorit, cikleve gjumë-zgjim dhe oreksin. Ky neurotransmetues sintetizohet nga aminoacidi triptofan dhe gjendet kryesisht në traktin gastrointestinal dhe në sistemin nervor qendror. Në tru, serotonina vepron si një rregullator kyç i humorit dhe mirëqenies emocionale, duke ushtruar efektet e saj përmes nëntipave të ndryshëm të receptorëve të vendosur në neurone dhe qeliza të tjera.

Kontrolli i serotoninës dhe oreksit

Një nga funksionet më të vendosura të serotoninës është përfshirja e saj në rregullimin e oreksit. Serotonina ndihmon në nxitjen e ndjenjës së ngopjes dhe ngopjes, duke reduktuar kështu marrjen e ushqimit dhe duke frenuar dëshirat. Hulumtimet sugjerojnë se serotonina vepron në rajone specifike të trurit të përfshira në kontrollin e oreksit, si hipotalamusi dhe bërthama accumbens, për të rregulluar marrjen e ushqimit dhe ekuilibrin e energjisë. Nivelet e ulëta të serotoninës janë shoqëruar me rritjen e oreksit, dëshirat për karbohidrate dhe një rrezik më të lartë të obezitetit.

Ndikimi i NMN në nivelet e serotoninës

Studimet e fundit kanë eksploruar ndikimin e mundshëm të plotësimit të NMN në nivelet e serotoninës dhe aktivitetin brenda trurit. Ndërsa mekanizmat e saktë mbeten për t'u sqaruar plotësisht, provat në zhvillim sugjerojnë se NMN mund të ndikojë indirekt në sintezën dhe lirimin e serotoninës duke rritur metabolizmin e energjisë qelizore dhe funksionin mitokondrial. Duke promovuar disponueshmërinë e molekulave pararendëse dhe duke mbështetur rrugët e sinjalizimit neuronal, plotësimi i NMN teorikisht mund të modulojë neurotransmetimin serotoninergjik dhe të kontribuojë në rregullimin e oreksit dhe menaxhimin e peshës.

Përfitimet e mundshme për humbjen e peshës

Duke pasur parasysh rolin e serotoninës në kontrollin e oreksit dhe rregullimin e humorit, ndërveprimi midis NMN dhe serotoninës ka implikime premtuese për menaxhimin e peshës. Duke promovuar aktivitetin e serotoninës, plotësimi i NMN mund të ndihmojë në reduktimin e dëshirave për ushqim, parandalimin e mbingrënies dhe mbështetjen e respektimit të një diete të kontrolluar me kalori. Për më tepër, efektet e serotoninës në humor mund të kontribuojnë në një këndvështrim më pozitiv dhe përmirësim të vetë-rregullimit, duke lehtësuar më tej përpjekjet për humbje peshe.

Konsideratat dhe drejtimet e së ardhmes

Ndërsa përfitimet e mundshme të NMN për funksionin e serotoninës dhe menaxhimin e peshës janë intriguese, nevojiten kërkime të mëtejshme për të vërtetuar këto gjetje dhe për të sqaruar regjimet optimale të dozimit dhe strategjitë terapeutike. Për më tepër, përgjigjet individuale ndaj plotësimit të NMN mund të ndryshojnë, në varësi të faktorëve të tillë si predispozicioni gjenetik, statusi metabolik dhe statusi i përgjithshëm shëndetësor. Këshillohet konsultimi me një profesionist të kujdesit shëndetësor përpara se të filloni ndonjë regjim suplementimi, veçanërisht për individët me kushte themelore mjekësore ose ata që marrin medikamente që mund të ndërveprojnë me NMN.

Si përfundim, serotonina luan një rol vendimtar në kontrollin e oreksit dhe rregullimin e humorit, duke e bërë atë një objektiv kyç për ndërhyrjet që synojnë mbështetjen e menaxhimit të peshës. Dëshmitë e shfaqura që sugjerojnë një lidhje midis plotësimit të NMN dhe funksionit të serotoninës hapin mundësi të reja për optimizimin e rezultateve të humbjes së peshës dhe promovimin e shëndetit të përgjithshëm metabolik.

Dopamina dhe Rrugët e Shpërblimit

Kuptimi i dopaminës

Dopamina është një neurotransmetues që luan një rol qendror në sistemin e shpërblimit dhe motivimin e trurit. Ai sintetizohet nga aminoacidi tirozinë dhe prodhohet kryesisht në rajone të trurit si substantia nigra dhe zona tegmentale e barkut. Dopamina ushtron efektet e saj duke u lidhur me proteinat receptore specifike të vendosura në neurone, duke ndikuar në përgjigje të ndryshme fiziologjike dhe të sjelljes, duke përfshirë kënaqësinë, shpërblimin dhe motivimin.

Roli i dopaminës në shpërblimin e ushqimit

Një nga funksionet kryesore të dopaminës është përfshirja e saj në shpërblimin dhe motivimin e ushqimit. Kur konsumojmë ushqime të shijshme ose përfshihemi në aktivitete të këndshme, nivelet e dopaminës në qarkun e shpërblimit të trurit rriten, duke përforcuar sjelljen dhe duke na motivuar që të kërkojmë përvoja të ngjashme në të ardhmen. Ky proces, i njohur si rruga e shpërblimit të dopaminës, luan një rol kritik në formësimin e sjelljeve tona të të ngrënit dhe preferencave dietike.

Ndikimi i NMN në aktivitetin e dopaminës

Hulumtimet në zhvillim sugjerojnë se plotësimi i NMN mund të ketë implikime për funksionin e dopaminës brenda trurit. Ndërsa mekanizmat e saktë janë ende duke u hetuar, hipotezohet se NMN mund të ndikojë indirekt në sintezën, çlirimin dhe rrugët e sinjalizimit të dopaminës përmes rolit të tij në metabolizmin e energjisë qelizore dhe funksionin mitokondrial. Duke mbështetur shëndetin neuronal dhe ekuilibrin e neurotransmetuesve, plotësimi i NMN mund të modulojë potencialisht aktivitetin e dopaminës dhe efektet e saj në shpërblimin dhe motivimin e ushqimit.

Implikimet e mundshme për menaxhimin e peshës

Ndërveprimi midis NMN dhe dopaminës ka implikime intriguese për menaxhimin e peshës. Duke ndikuar në aktivitetin e dopaminës, plotësimi i NMN mund të ndikojë në përpunimin e shpërblimit të ushqimit, rregullimin e oreksit dhe sjelljet e përgjithshme të të ngrënit. Për individët që luftojnë me obezitetin ose të ngrënit e tepërt, synimi i rrugës së shpërblimit të dopaminës mund të ofrojë një qasje të re për promovimin e zgjedhjeve më të shëndetshme dietike dhe lehtësimin e përpjekjeve për humbje peshe.

Konsideratat dhe drejtimet e së ardhmes

Ndërsa përfitimet e mundshme të NMN për funksionin e dopaminës dhe menaxhimin e peshës janë premtuese, nevojiten më shumë kërkime për të vërtetuar këto gjetje dhe për të përcaktuar regjimet optimale të dozimit dhe strategjitë terapeutike. Për më tepër, përgjigjet individuale ndaj plotësimit të NMN mund të ndryshojnë, në varësi të faktorëve të tillë si predispozicioni gjenetik, statusi metabolik dhe faktorët e stilit të jetesës. Këshillohet konsultimi me një profesionist të kujdesit shëndetësor përpara se të filloni ndonjë regjim suplementimi, veçanërisht për individët me kushte themelore mjekësore ose ata që marrin medikamente që mund të ndërveprojnë me NMN.

Si përfundim, dopamina luan një rol qendror në sistemin e shpërblimit dhe motivimin e trurit, duke ndikuar në sjelljet tona të të ngrënit dhe preferencat dietike. Provat e shfaqura që sugjerojnë një lidhje midis plotësimit të NMN dhe funksionit të dopaminës hapin mundësi të reja për mbështetjen e menaxhimit të peshës dhe promovimin e zakoneve më të shëndetshme të të ngrënit.

GABA dhe reduktimi i stresit

Kuptimi i GABA

Acidi gama-aminobutirik (GABA) është neurotransmetuesi kryesor frenues i trurit, përgjegjës për nxitjen e relaksimit dhe reduktimin e ngacmueshmërisë së neuroneve. GABA sintetizohet nga aminoacidi glutamat dhe shpërndahet gjerësisht në të gjithë sistemin nervor qendror. Vepron duke u lidhur me vende specifike të receptorit në neurone, duke penguar aktivitetin e tyre dhe duke penguar transmetimin e impulseve nervore. Neurotransmetimi GABAergjik luan një rol vendimtar në modulimin e përgjigjeve të stresit, niveleve të ankthit dhe mirëqenies së përgjithshme emocionale.

Lidhja midis GABA dhe stresit

Stresi është një aspekt i përhapur i jetës moderne, që ushtron efekte të thella si në shëndetin mendor ashtu edhe në atë fizik. Stresi kronik mund të çrregullojë sistemet e reagimit ndaj stresit të trupit, duke çuar në rritjen e niveleve të kortizolit, hormonit kryesor të stresit. Nivelet e ngritura të kortizolit janë shoqëruar me një sërë rezultatesh të pafavorshme shëndetësore, duke përfshirë shtimin në peshë, rezistencën ndaj insulinës dhe sindromën metabolike. Neurotransmetimi GABAergjik ndihmon për të luftuar efektet e stresit duke nxitur relaksimin dhe zbutur përgjigjet fiziologjike dhe psikologjike ndaj stresorëve.

Ndikimi i mundshëm i NMN në neurotransmetimin GABAergjik

Studimet e fundit kanë filluar të eksplorojnë ndikimin e mundshëm të plotësimit të NMN në neurotransmetimin GABAergjik brenda trurit. Ndërsa mekanizmat e saktë nuk janë kuptuar ende plotësisht, supozohet se NMN mund të modulojë indirekt aktivitetin GABA përmes efekteve të tij në metabolizmin e energjisë qelizore dhe funksionin mitokondrial. Duke mbështetur shëndetin neuronal dhe ekuilibrin e neurotransmetuesve, plotësimi i NMN mund të përmirësojë potencialisht rrugët e sinjalizimit GABAergjik dhe të promovojë reduktimin e stresit dhe mirëqenien emocionale.

Implikimet për menaxhimin e peshës

Lidhja midis neurotransmetimit GABAergjik dhe reduktimit të stresit ka implikime të rëndësishme për menaxhimin e peshës. Stresi kronik është një faktor i njohur rreziku për shtimin e peshës dhe obezitetin, pasi mund të çojë në sjellje të papërshtatshme të përballimit, si ngrënia emocionale dhe dëshirat për ushqim. Duke promovuar relaksimin dhe reduktimin e niveleve të stresit, plotësimi i NMN mund të ndihmojë në zbutjen e këtyre efekteve dhe të mbështesë zakone më të shëndetshme të të ngrënit dhe përpjekjet për humbje peshe.

Konsideratat dhe drejtimet e së ardhmes

Ndërsa përfitimet e mundshme të NMN për neurotransmetimin GABAergjik dhe reduktimin e stresit janë premtuese, nevojiten kërkime të mëtejshme për të vërtetuar këto gjetje dhe për të sqaruar regjimet optimale të dozimit dhe strategjitë terapeutike. Për më tepër, përgjigjet individuale ndaj plotësimit të NMN mund të ndryshojnë, në varësi të faktorëve të tillë si predispozicioni gjenetik, statusi metabolik dhe faktorët e stilit të jetesës. Këshillohet konsultimi me një profesionist të kujdesit shëndetësor përpara se të filloni ndonjë regjim suplementimi, veçanërisht për individët me kushte themelore mjekësore ose ata që përjetojnë nivele të larta stresi.

Neurotransmetimi GABAergjik luan një rol kritik në modulimin e përgjigjeve të stresit dhe promovimin e mirëqenies emocionale. Dëshmitë e shfaqura që sugjerojnë një lidhje midis plotësimit të NMN dhe aktivitetit GABA ofrojnë rrugë premtuese për mbështetjen e reduktimit të stresit dhe përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm metabolik.

Përfundime dhe konsiderata praktike

NMN, një pararendës kyç i nikotinamidit adenine dinukleotidit (NAD+), luan një rol kritik në metabolizmin e energjisë qelizore, ndërsa neurotransmetuesit si serotonina, dopamina dhe GABA ndikojnë në disponimin, oreksin dhe përgjigjet e stresit. Hulumtimet e reja sugjerojnë se plotësimi i NMN mund të modulojë në mënyrë indirekte aktivitetin e neurotransmetuesve brenda trurit, duke ndikuar potencialisht në aspekte të ndryshme të rregullimit të peshës dhe shëndetit metabolik.

  1. Implikimet për menaxhimin e peshës. Ndërveprimi midis NMN dhe neurotransmetuesve ka implikime të rëndësishme për menaxhimin e peshës. Duke synuar sistemet kryesore të neurotransmetuesve të përfshirë në rregullimin e oreksit, shpërblimin e ushqimit dhe përgjigjen ndaj stresit, plotësimi i NMN mund të ofrojë një qasje të re për të mbështetur përpjekjet e shëndetshme për humbje peshe. Duke promovuar ngopjen, reduktimin e dëshirave dhe zbutjen e efekteve të stresit, NMN mund t'i ndihmojë individët të arrijnë dhe të ruajnë qëllimet e tyre të humbjes së peshës në mënyrë më efektive.
  2. Konsiderata praktike. Para se të filloni ndonjë regjim plotësimi, është thelbësore të merren parasysh disa faktorë praktikë. Së pari, këshillimi me një profesionist të kujdesit shëndetësor është i këshillueshëm për të vlerësuar gjendjen shëndetësore individuale, rreziqet e mundshme dhe rekomandimet optimale të dozimit. Për më tepër, përfshirja e plotësimit të NMN në një plan gjithëpërfshirës të humbjes së peshës që përfshin një dietë të ekuilibruar, aktivitet të rregullt fizik dhe teknika të menaxhimit të stresit mund të japë rezultatet më të mira.
  3. Variacion dhe përgjigje individuale. Është e rëndësishme të pranohet se përgjigjet individuale ndaj plotësimit të NMN mund të ndryshojnë bazuar në faktorë të tillë si gjenetika, metabolizmi dhe mënyra e jetesës. Ndërsa disa individë mund të përjetojnë përfitime të rëndësishme në drejtim të menaxhimit të peshës dhe mirëqenies së përgjithshme, të tjerët mund të mos përgjigjen aq favorizuese. Monitorimi i progresit dhe rregullimi i regjimit të plotësimit sipas nevojës në konsultim me një ofrues të kujdesit shëndetësor mund të ndihmojë në optimizimin e rezultateve dhe minimizimin e rreziqeve të mundshme.
  4. Drejtimet e së ardhmes. Ndërsa kërkimi në këtë fushë vazhdon të evoluojë, njohuri të mëtejshme në mekanizmat që qëndrojnë në themel të ndërveprimit midis NMN dhe funksionit të neurotransmetuesit janë të garantuara. Studimet klinike afatgjata që vlerësojnë efikasitetin, sigurinë dhe dozimin optimal të plotësimit të NMN në popullata të ndryshme janë të nevojshme për të vërtetuar përfitimet e tij të mundshme për menaxhimin e peshës dhe shëndetin metabolik. Për më tepër, hetimi i efekteve të mundshme sinergjike të NMN me ndërhyrje të tjera, të tilla si modifikimet dietike dhe strategjitë e sjelljes, mund të ofrojë rrugë të reja për ndërhyrje të personalizuara për humbje peshe.

Mendimet Përfundimtare

Si përfundim, lidhja midis plotësimit të NMN dhe funksionit të neurotransmetuesit nxjerr në pah ndërveprimin kompleks midis metabolizmit qelizor dhe funksionit të trurit në kontekstin e menaxhimit të peshës. Duke sqaruar mekanizmat që qëndrojnë në themel të këtij ndërveprimi dhe duke i përkthyer këto gjetje në ndërhyrje praktike, shkencëtarët dhe profesionistët e kujdesit shëndetësor mund t'i fuqizojnë individët të arrijnë qëllimet e tyre të humbjes së peshës dhe të përmirësojnë shëndetin e tyre të përgjithshëm metabolik.

Me kërkime të mëtejshme dhe vërtetim klinik, plotësimi i NMN mund të shfaqet si një mjet i vlefshëm në luftën kundër obezitetit dhe çrregullimeve metabolike të lidhura me to.

Sa i dobishëm ishte ky postim?

Klikoni mbi një yll për ta vlerësuar atë!

Vleresim mesatar 4.9 / 5. Numërimi i votave: 400

Asnjë votë deri tani! Bëhu i pari që vlerëson këtë postim.

Jerry K

Dr. Jerry K është themeluesi dhe CEO i YourWebDoc.com, pjesë e një ekipi prej më shumë se 30 ekspertësh. Dr. Jerry K nuk është mjek, por ka një diplomë Doktor i Psikologjisë; ai është i specializuar në mjekësia familjare dhe produktet e shëndetit seksual. Gjatë dhjetë viteve të fundit Dr. Jerry K ka shkruar shumë blogje shëndetësore dhe një numër librash mbi ushqimin dhe shëndetin seksual.